Schowek - Wyszukiwarka ofert

Fundacja

                                                                                                                                                                           

           

FUNDACJA 
DIECEZJALNE CENTRUM PIELGRZYMKOWO-DUSZPASTERSKIE „ARKA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Duszpasterskie „ARKA”.

2. Ustanowienie Fundacji Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Duszpasterskie „ARKA”, dalej określanej jako ,,Fundacja”, nastąpiło na podstawie art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 z późn. zm.) przez Diecezję Siedlecką reprezentowaną przez Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę aktem fundacyjnym sporządzonym dnia 10 listopada 2017 r. w Kancelarii  Notarialnej w Siedlcach przed Notariuszem – Marią Gliszczyńską-Kudelską za Repertorium A Nr 6430/2017.

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i współpracować z podmiotami tam działającymi.

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem formy prawnej w wybranych językach obcych.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz Diecezja Siedlecka  reprezentowana przez Biskupa Siedleckiego.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą w otoku i symbolem graficznym w centralnym polu oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem oraz w zależności od potrzeb innymi danymi jak NIP, Regon, nr telefonów, faksu, e-mail.

 

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi  wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym szczególnie dla niej zasłużonym.

 

Rozdział II

Cele  zasady i formy działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:

 1. umacnianie wiary katolickiej i kultu religijnego;
 2. prowadzenie działań formacyjnych, duszpasterskich i edukacyjnych;
 3. organizowanie kontaktów i współpracy krajowej oraz międzynarodowej katolików
  i ich organizacji;
 4. prowadzenie diecezjalnych domów pielgrzymkowo-rekolekcyjnych.

   

    § 9

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie i organizowanie, rekolekcji, wykładów, szkoleń, spotkań dyskusyjnych, pielgrzymek i imprez turystycznych;
 2. działalność informacyjną o Fundacji i działalności domów w audycjach radiowych
  i telewizyjnych oraz w prasie, ulotkach i folderach;
 3. zawieranie umów i porozumień z organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz utrzymywanie kontaktów zagranicznych, celem pielgrzymowania wiernych do miejsc świętych, wymiany młodzieży i zachęcania do odwiedzania naszego kraju;   
 4. działania promocyjne, na które składa się: reklama wizualna, szeroko rozumiana promocja w środkach masowego przekazu, promocja bezpośrednia z wykorzystaniem struktur kościelnych, fundowanie nagród w konkursach w ramach reklamy, organizowanie wyjazdów studyjnych i szkoleń, działania promocyjne mające na celu promocje religijno-turystycznej Diecezji Siedleckiej.
 5. finansowanie celów Fundacji w formie:

  a) dofinansowanie imprez religijnych i religijno-turystycznych,

  b) udzielanie dotacji domom rekolekcyjno-pielgrzymkowym działającym na terenie Diecezji Siedleckiej,

  c) fundowania  stypendiów i nagród pieniężnych,

  d) dofinansowanie szkół katolickich i katolickich inicjatyw edukacyjnych,

  e) finansowanie różnego rodzaju krajowych i zagranicznych kursów terenowych
  i obozów dla dzieci i młodzieży,

  f) dofinansowanie działalności informacyjnej i wydawniczej Caritas Diecezji Siedleckiej,

  g) dofinansowanie działalności duszpastersko-wydawniczej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

 6. administrowanie przekazanymi Fundacji nieruchomościami.

   

   

   

  § 10

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą klasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej jako:
 1. pozostała działalność usługowa, podklasa - działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z) w zakresie działalności organizacji religijnych świadczących usługi bezpośrednio wiernym w kościołach, świątyniach lub w innych miejscach i w zakresie działalności rekolekcyjnej świadczonej wiernym usługi w innych miejscach;
 2. działalność związana z zakwaterowaniem, podklasa - hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z) w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania w innych obiektach hotelowych oraz podklasa - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z ), w zakresie zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania w kwaterach dla gości, oraz pola kempingowe i pola namiotowe (PKD 55.30. Z);
 3. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12. Z ), agentów turystyki (PKD 79.11. A) oraz pośredników turystyki (PKD 79.11. B);
 1. handel detaliczny artykułami religijnymi, spożywczymi i przemysłowymi (PKD 47.11.Z; PKD 47.63.Z; PKD 47.78.Z).
 2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  (PKD 85.51.Z);
 3. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 4. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
 5. nauka języków obcych (PKD 85.59.A;
 6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B;)
 7. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 8. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 9. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z).

 

 1. Fundacja organizuje pielgrzymki, imprezy turystyczne przy pomocy wyodrębnionego  organizacyjnie w niej Diecezjalnego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego „ARKA”, którym kieruje mianowany przez Biskupa Siedleckiego Dyrektor tego Centrum.

   

  Rozdział III

  Majątek i dochody Fundacji

  § 11

  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatora. Z funduszu założycielskiego na cele działalności gospodarczej Fundator przeznacza 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

  2. Oprócz majątku, o którym mowa w ustępie 1, majątek Fundacji stanowić będą pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości i nieruchomości przekazane jej w trakcie działalności przez  Fundatora i nabyte od innych osób.

  § 12

  1. Środki na realizację działalności Fundacji pochodzą w szczególności:

  1)  z ofiar pieniężnych i w naturze;

  2)  ze spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych;

  3)  dochodów z imprez i zbiórek publicznych;

  4)  subwencji i dotacji;

  5)  dochodów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;

  6)  operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;

  7)  dochodów z działalności gospodarczej;

   

  § 13

  1.   Dochód Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową.

  2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

  3.  Finansowanie działalności statutowej prowadzone jest w oparciu o preliminarz sporządzony  przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę  Fundacji.

   

  Rozdział IV

  Organy Fundacji

     § 14

   1.  Organami Fundacji są:    

  1)   Zarząd;

  2)   Rada Fundacji.

  2. Łączenie funkcji członka Zarządu i Rady Fundacji jest zabronione.

   

  Rozdział V

  Zarząd Fundacji

      § 15

  1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.

  2. Zarząd stanowi Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Biskupa Siedleckiego.

  3. Prezes może pełnić równocześnie funkcję Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego „ARKA”

  4. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony.

  5. Biskup Siedlecki może odwołać Prezesa Zarządu w każdym czasie, przy czym w przypadku, gdy Prezes Zarządu jest zatrudniony w Fundacji odwołanie jest równoznaczne
  z wypowiedzeniem stosunku pracy.

  6. Na pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji zostaje powołany Ks. kan. dr Marek Jarosław Paluszkiewicz.

  § 16

  1. Zarząd prowadzi bieżące  sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

  2. Prawo Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

  3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

  1) prowadzenie działalności statutowej Fundacji i zarządzanie jej majątkiem;

  2) opracowywanie rocznych programów działalności Fundacji oraz preliminarzy budżetowych na każdy rok budżetowy;

  3) sporządzanie po zakończeniu roku budżetowego rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych;

  4) przedkładanie Radzie Fundacji programów i preliminarzy oraz sprawozdań, o których mowa w  ust. 3 pkt 2 i 3 do końca lutego każdego roku;

  5) występowanie do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na czynności Zarządu wymagające zgody Rady, o których mowa w § 26;

  6) pisemne informowanie Biskupa Siedleckiego i Rady Fundacji o dostrzeżeniu zagrożenia  finansowego dla bytu Fundacji;

  7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji oraz pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy;

  8) udzielanie pełnomocnictw dla pracowników Fundacji celem załatwienia określonych spraw;

  9) wydanie regulaminu organizacyjnego Fundacji i innych regulaminów niezbędnych do prawidłowego jej działania;

  10) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

  11) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek;

  12) występowanie do Rady Fundacji z wnioskami w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;

  13) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia spraw Fundacji.

  4.  W sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 4,8,9,10 ,11 i 12 Zarząd podejmuje kolejno numerowane w danym roku uchwały.

  § 17

  Rokiem budżetowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym za niepełny rok kalendarzowy   Zarząd sporządza sprawozdanie na zasadach obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań za  rok budżetowy.

  § 18

  1. W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji przez czas jednorazowo przekraczający 45 dni kalendarzowych Prezes Zarządu o tej sytuacji zawiadamia Biskupa Siedleckiego.

  2. Prezes Zarządu za zgodą Biskupa Siedleckiego ustanawia pełnomocnika do okresowego  kierowania Fundacją w sytuacji o której mowa w ust. 1, spośród księży Diecezji Siedleckiej
  z określeniem zakresu pełnomocnictwa  czasu jego ważności. 

  § 19

  Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu, przy czym
  w zakresie oświadczeń woli  dotyczących:

  1)  wyrażenia zgody na  udział Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych;

  2) zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz na ich obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi;

  3) oddanie nieruchomości Fundacji w najem, dzierżawę, użyczenie albo w innej formie we   władanie innej osoby, na okres powyżej roku;

  4) zawierania umów, kontraktów i porozumień o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych);

  -  wymagana jest zgoda Rady Fundacji zatwierdzona przez Biskupa Siedleckiego.

   

   

  § 20

  Zarząd podejmuje uchwały w sprawach Fundacji w każdym czasie z własnej inicjatywy,
  a także z inicjatywy Biskupa Siedleckiego lub Rady Fundacji kierując się jej dobrem i interesem.

                                                                         § 21

  1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Fundacji nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Rady należą do zakresu działania Zarządu.

  2. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Fundacji. Do ważności umowy wymagana jest akceptacja Biskupa Siedleckiego.

   

  Rozdział VI

  Rada Fundacji

     § 22

 1. Rada Fundacji, zwanej dalej ,,Radą” składa się od 3 do 6 osób powołanych przez Biskupa Siedleckiego.
 2. Powołując członków Rady Biskup Siedlecki określa ilość członków Rady danej kadencji
  i przydziela funkcję pełnioną w Radzie przez powoływanego członka Rady, w tym  funkcję Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady. 
 3. W skład Rady pierwszej Kadencji wchodzą:
 1. Ks. kan. Sławomir Kapitan - pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
 2. Ks. kan. mgr lic. Jan Janusz Babik - pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady;
 3. Ks. kan. mgr lic. Grzegorz Suchodolski -  pełniący funkcję Sekretarza Rady.

               § 23

  1. Kadencja Rady trwa 4 lata i te same osoby mogą wchodzić w jej skład wielokrotnie.

  2. Jeśli w trakcie trwania kadencji Rady członkostwo osoby wygaśnie na skutek odwołania przez Biskupa Siedleckiego, śmierci lub pisemnej rezygnacji Biskup Siedlecki powołuje nowego członka Rady do końca danej  kadencji.

                                                        § 24

  1. Posiedzenia Rady winny się odbywać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz na każdorazowy wniosek Prezesa Zarządu lub Biskupa Siedleckiego.

  2. Na każde posiedzenie Rady Przewodniczący w formie elektronicznej zaprasza Biskupa  Siedleckiego.

  3. Posiedzenie Rady pierwszej kadencji zwołuje się w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia
  o wpisaniu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, a w nowych kolejnych kadencjach
  w ciągu 30 dni od daty powołania składu Rady nowej kadencji.

  4. Posiedzenia Rady zwołuje się w dowolnym miejscu na terenie Diecezji Siedleckiej.

                                                       

   

  § 25

  1. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność  Zastępca Przewodniczącego Rady. 

  2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy w sprawach, w których wymagana jest pilna zgoda Rady na działanie Zarządu posiedzenie może zwołać
  i przewodniczyć obradom  Sekretarz Rady.

  3. Posiedzenia Rady zwołuje się co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem telefonicznie
  i równocześnie elektronicznie, przy czym zaproszenie na posiedzenie winno podawać termin, miejsce i godzinę posiedzenia, proponowany porządek obrad i projekty uchwał przygotowane przez zwołującego.

  4. Na posiedzeniu porządek obrad może być uzupełniony za zgodą wszystkich obecnych  członków Rady.

  5. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Zarządu lub  inne osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie.

  6. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza, a w przypadku jego nieobecności przez  członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego.

  § 26

 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych oraz nadzorczych i do jej kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia przedkładanego przez Zarząd na każdy rok budżetowy rocznego programu działalności Fundacji oraz rocznego preliminarza budżetowego;
 2. rozpatrzenia za każdy rok budżetowy rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla  Zarządu;

  3)  wyrażenia zgody na  udział Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych;

  4) udzielanie Zarządowi zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz na ich obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie albo w innej formie we władanie innej osoby, na czas powyżej jednego roku;

  5) zawierania przez Zarząd umów, kontraktów i porozumień o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) oraz zawieranie umów i porozumień
  z podmiotami zagranicznymi;

  6) uchwalanie zmian w statucie Fundacji;

  7) określania wynagrodzenia Prezesa Zarządu;

  8) występowania do Biskupa Siedleckiego z wnioskami o połącznie lub likwidację  Fundacji;

  9) zajmowanie stanowiska w  sprawach Fundacji przedstawionych Radzie przez  Biskupa Siedleckiego i Prezesa Zarządu.

  3. Uchwały Rady wymienione w ust. 2 w punktach 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia ich przez  Biskupa Siedleckiego.

  4. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe, o których mowa
  w ust.2 pkt 2, oraz program działalności i preliminarz finansowy, o których  mowa w ust. 2 pkt 1 winny być rozpatrzone przez Radę po roku obrachunkowym, do końca marca roku następnego i przesłane przez Przewodniczącego Rady Biskupowi Siedleckiemu oraz  właściwemu ministrowi.

§ 27

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu, w zakresie którego  głosowanie jest tajne na specjalnie do tego przygotowanych kartach do głosowania, zawierających:

- pytanie: - czy jesteś za udzieleniem absolutorium dla Prezesa Zarządu Ks. ……………. z tytułu sprawowania funkcji w Fundacji za rok budżetowy ………………,

- odpowiedź: - „Tak” oraz „Nie” z których jedną głosujący skreśla

 - pouczenie o ważności głosu.

2. Uchwały podejmowane są, przy obecności co najmniej trzech członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego, a w przypadku o którym mowa
w § 25 ust.2 Sekretarza oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie na posiedzenie zostali prawidłowo zaproszeni.

3. W przypadku głosowania jawnego i równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji.

5. Oddanie głosu na piśmie, o którym mowa w ust. 4 nie może dotyczyć spraw    wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

6. Rada Fundacji może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na żądanie Przewodniczącego Rady.

7. Głos oddany w trybie określonym w ust. 4 i 6 traktowany jest jak głos członka Rady Fundacji obecnego na posiedzeniu.

8. Uchwała podjęta w trybie ust. 4 i ust. 6 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali głosy.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust.6 nie może dotyczyć uchwały
w sprawie absolutorium dla Zarządu.

10. Uchwały podjęte wymaganą ilością głosów w trybie przewidzianym w ust.6, po przeprowadzeniu głosowania w formie elektronicznej i zgromadzeniu w tym zakresie wydruków maili z głosami członków Rady i mailami związanych z prowadzonym  głosowaniem, są podpisywane przez Przewodniczącego Rady w niezbędnej ilości  egzemplarzy, z zaznaczeniem  ilości w uchwale.

11. Uchwały, o których mowa w ust. 10 są doręczane w żądanej ilości Zarządowi Fundacji
i  włączane wraz  z  mailami z przeprowadzonego głosowania  do akt Rady Fundacji.

12. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Rady są podpisywane przez członków Rady, którzy oddali głos za uchwałą, przy czym głosujący przeciw uchwale ma prawo zgłoszenia zdania odrębnego, co zaznacza pod uchwałą słowami ,,votum separatum”, datą i podpisem, do której może jako załącznik dołączyć uzasadnienie zadnia odrębnego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

13. Wyniki głosowania nad uchwałą wpisuje się w treści uchwały. 

§ 28

1. Przewodniczący Rady Fundacji lub jego Zastępca, w przypadku nieobecności Przewodniczącego, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek  Biskupa Siedleckiego lub Zarządu Fundacji w sprawach przedstawionych we wniosku.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno odbyć się w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 29

Rada może we własnym zakresie uchwalić regulamin posiedzeń, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Biskupa Siedleckiego.

§ 30

Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

§ 31

Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem  uregulowań §27 ust.4 i 6.

 

Rozdział VII

Likwidacja  Fundacji

§ 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji i osoby likwidatora podejmuje Biskup Siedlecki
  z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji i jej dokumentację przekazuje się Diecezji Siedleckiej.

  Rozdział VIII

  Postanowienia końcowe

  § 33

  1. Akta Fundacji prowadzi i przechowuje Zarząd, przy czym akta Rady Fundacji prowadzi
  i przechowuje jej Przewodniczący.

  2. W przypadku zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady akta są przekazywane protokolarnie następcy, przy czym w przypadku zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu przekazanie akt następuje komisyjnie łącznie z inwentaryzacją przekazywanego majątku Fundacji.

  3. W przypadku zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Biskup Siedlecki celem dopełnienia formalności o których mowa w ust. 2 powołuje w tym celu specjalną komisję, która bierze udział przy przekazaniu.

  4. Protokoły i inwentaryzacje, o których mowa w ust. 2, sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla przekazującego i przejmującego oraz Diecezji Siedleckiej.

  § 34

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Statut Fundacji  zatwierdzam       

                                                

   

                                                                                                    BISKUP SIEDLECKI

   

   

   

  Siedlce, dnia 15 grudnia 2017 r.