Statut Fundacji ArkaSTATUT

FUNDACJI PAMIĘCI UNITÓW PODLASKICH „ARKA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja o nazwie „Fundacja Pamięci Unitów Podlaskich Arka”, zwana dalej Fundacją, została powołana przez Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, zwane dalej Fundatorem, aktem fundacyjnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przed Notariuszem – Marią Gliszczyńską, nr Repertorium A 5494/93 i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) a także niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.

§ 4
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale też dla skutecznego realizowania swoich celów, może współpracować z podmiotami znajdującymi się poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biskup Siedlecki.

§ 6
Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą w otoku i symbolem graficznym w centralnym polu oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.

§ 7
Fundacja może ustanawiać własne honorowe odznaczenia, aby następnie przyznawać je szczególnie zasłużonym osobom fizycznym i prawnym.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8
Celem Fundacji jest:
a) kultywowanie pamięci o unii brzeskiej na Podlasiu;
b) wspieranie sanktuarium bł. Męczenników w Pratulinie;
c) propagowanie idei pojednania chrześcijan;
d) podtrzymywanie tradycji kulturowych regionu nadbużańskiego;
e) wspieranie działań formacyjnych i edukacyjnych wobec młodzieży;
f) wspomaganie działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i opiekę społeczną.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)organizowanie i finansowanie koniecznych prac zabezpieczających oraz – w miarę możliwości – restauracja obiektów, pamiątek i oznaczanie miejsc związanych z historią unii brzeskiej na Podlasiu;
b)finansowanie pratulińskiego ośrodka dokumentacji;
c)wspieranie budowy i pomoc w utrzymywaniu obiektów kultu oraz bazy noclegowej w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie;
d)dofinansowywanie pracy formacyjnej, edukacyjnej oraz obsługi pielgrzymów w sanktuarium pratulińskim;
e)finansowanie konferencji, wydawanie i kolportaż publikacji poświęconych dziedzictwu wiary.

§ 10
Fundacja może zawierać umowy w sprawie współdziałania z organizacjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji własnych celów.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20 tys. złotych wniesiony przez Fundatora, z którego połowa przeznaczona jest na działalność gospodarczą.
2. Oprócz funduszu, o którym mowa w ustępie 1, majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie jej działalności.

§ 12
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów związanych z jej działalnością mogą pochodzić z:
a) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji;
b) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych;
c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) dochodów z ofiar i zbiórek pieniężnych na rzecz Fundacji;
e) dochodów z działalności gospodarczej, w której zakres wchodzi:
– handel detaliczny i hurtowy artykułami religijnymi, spożywczymi i przemysłowymi,
– działalność turystyczno – hotelowa – pielgrzymkowa,
– sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.

§ 13
1. Z działalności gospodarczej Fundacja prowadzi ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Finansowanie działalności statutowej prowadzone jest w oparciu o preliminarz sporządzony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 15
Radę Fundacji tworzy:
a)trzech przedstawicieli Rady Głównej Stowarzyszenia Martyrium (Fundatora);
b)kustosz sanktuarium w Pratulinie;
c)jedna osoba swobodnie mianowana przez Biskupa Siedleckiego.

§ 16
1. Kadencja Rady trwa 4 lata i te same osoby mogą wchodzić w jej skład wielokrotnie.
2. Jeśli w trakcie trwania kadencji Rady czyjeś członkostwo wygasa na skutek śmierci, pisemnej rezygnacji, utraty członkostwa w Radzie Głównej Stowarzyszenia Martyrium lub urzędu kustosza, należy wyłonić nowego członka, na czteroletnią kadencję, z zachowaniem § 15.

§ 17
Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 18
1. Zebrania Rady winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 19
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiekuńczych i nadzorczych i do jej kompetencji należy:
a) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
b) wybór sekretarza Zarządu Fundacji i określenie uposażenia prezesa;
c) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz rocznego preliminarza budżetowego;
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
e) podejmowanie decyzji w sprawie udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych;
f) udzielanie Zarządowi upoważnienia do nabywania i zbywania nieruchomości oraz przeprowadzania innych transakcji o większej wartości;
g) uchwalanie zmian w statucie Fundacji i wystąpienie z wnioskiem o likwidację Fundacji.
2. Działania wymienione w punktach e), f) i g) poprzedniego ustępu wymagają zatwierdzenia Biskupa Siedleckiego.
3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ustępie 1, punkt d), winno być rozpatrzone do końca marca roku następnego i przesłane Biskupowi Siedleckiemu oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób: prezesa, sekretarza oraz członka i jest powoływany na 4-letnią kadencję.
2. Na czele Zarządu stoi prezes, mianowany przez Biskupa Siedleckiego.
3. Sekretarza powołuje Biskup Siedlecki, członkiem Zarządu zaś jest z urzędu prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Martyrium.

§ 21
1. Biskup Siedlecki z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji, może z ważnej przyczyny odwołać cały Zarząd Fundacji, lub jego część przed zakończeniem kadencji.
2. Członkostwo poszczególnych członków Zarządu wygasa ponadto na skutek śmierci, pisemnej rezygnacji, bądź utraty funkcji prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Martyrium. Nowego członka należy wyłonić, na czteroletnią kadencję, z zachowaniem § 20.

§ 22
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i niniejszym statutem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do szczegółowych kompetencji Zarządu należy:
a)zarządzania majątkiem Fundacji zgodnie z jej celem, postanowieniami niniejszego statutu i regulaminem pracy Zarządu;
b)opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz rocznego preliminarza budżetowego;
c)sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i do końca lutego roku następnego przedkładanie ich Radzie Fundacji.

§ 23
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zgoda wszystkich jego członków.

§ 24
1. Prezes koordynuje całokształt prac Zarządu, jest też przełożonym pracowników Fundacji. Za swoją pracę ma prawo otrzymywać wynagrodzenie, w wysokości określonej przez Radę Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes oraz członek Zarządu, działając łącznie, za wyjątkiem spraw dotyczących zatrudniania pracowników oraz związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych o wartości niższej niż 3.000 (trzy tysiące) złotych – kiedy to prezes może działać jednoosobowo.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 25
Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Fundacji i wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Siedleckiego.

§ 26
1. Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Biskup Siedlecki na wniosek Rady Fundacji. Biskup wyznacza też likwidatora.
3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przechodzą na Diecezję Siedlecką.

Statut Fundacji Pamięci Unitów Podlaskich „Arka” zatwierdzamBp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Siedlecki
Ks. Jan Babik – KanclerzL.dz. 278/2/2013

Siedlce, dnia 19 kwietnia 2013 roku